Palliativ vård – Cancerfondsrapporten 2024

Senast uppdaterad 2024.05.18 av Matthias Brian

Palliativ vård – mer än vård i livets slutskede

Palliativ vård – vård med fokus på livskvalitet

Cancerfonden har kartlagt den palliativa vården i Sverige: det finns en ojämlik tillgång till palliativ vård i landet, att det råder en avsaknad av styrning och struktur samt att det finns brister i kompetensutvecklingen och fortbildningen

Sammanfattande slutsatser

• Individens bostadsadress är en avgörande faktor för vilken typ av palliativ vård som finns att tillgå.

• Tillgången till palliativ vård varierar beroende på sjukdom och samsjuklighet.

• Det råder stor skillnad mellan patienter med cancer och patienter med andra sjukdomar, då de med en cancerdiagnos generellt har bättre tillgång till palliativ vård jämfört med övriga patienter.

• Det finns en generell avsaknad av politisk styrning och sammanhållen infrastruktur för den palliativa vården.

• På många håll saknas formell samordning mellan kommuner och regioner för den palliativa vården.

• Många skrivs in och får palliativ vård för sent.

• Möjligheten till kompetensutveckling och fortbildning för vårdpersonal varierar.

• Palliativ vård ingår inte i grundutbildningen för all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

• En stor andel av närstående till patienter som vårdats inom palliativ vård är nöjda med den vård som deras närstående fick i livets slutskede.

Rapporten på 26 sidor är uppdelad i följande rubriker:
– Inledning
– Sammanfattning
– Begrepp
– Vad är palliativ vård?
– Cancerfondens kartläggning
– Förslag till beslutsfattare
– Bilagor med fakta, enkätundersökningar med kommuner, intervjuer med regioner, typ av palliativ vård som finns i Sveriges regioner och antal specialiserade slutenvårdsplatser per region

Vill Du få mer information och ladda ner och läsa hela rapporten här

Kategorier: Uncategorized