Stiftelsens stadgar

Senast uppdaterad 2022.04.29 av Matthias Brian

Stadgarna

Stiftelsens stadgar, antagna första gången vid styrelsemöte 1999-11-04, reviderade och moderniserade 2017-05-23.

Stiftelsens namn

Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice, organisationsnummer 889202-7114.

Stiftelsens ändamål

Efter upprop skall pengar som inflyter till stiftelsen varaktigt främja planering, startande och driften av ett eller flera hospice samt stödja hospicevård och palliativ vård i Mellannorrland.

Stiftelsens säte

Sundsvall.

Stiftelsens förvaltning

Verksamheten drivs genom egen förvaltning. Förvaltare är Stiftelsens styrelse. Stiftelsen har bildat två helägda aktiebolag för dels vård och dels utbildning. Hela verksamheten i Stiftelsen och bolagen ska drivas som idéburen verksamhet utan något vinstintresse.

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse består av sju ledamöter. Styrelsen utser och entledigar ledamöter i såväl Stiftelsens styrelse som i bolagens styrelser. Antal ledamöter i respektive bolags styrelse och ordföranden i respektive styrelse utses av Stiftelsens styrelse. Stiftelsens styrelse skall sammankallas om en ledamot begär det. Styrelsebeslut skall protokollföras. Styrelsen har rätt till skäligt arvode enligt stiftelselagen 1994:1220.

Ändring av stiftelsens stadgar

Stiftelsens stadgar får ändras genom majoritetsbeslut av Stiftelsens styrelse. Ändring av Stiftelsens ändamål kan dock bara ske efter medgivande av kammarkollegiet.

Stiftelsens bokföring

Stiftelsens verksamhet är bokföringsskyldig enligt stiftelselagen 1994:1220, 3 kapitel. Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår.

Stiftelsens firmatecknare

Stiftelsens firmatecknare ska utses genom protokollfört styrelsebeslut.

Stiftelsens revision

Stiftelsens revision ska utföras av auktoriserad revisor.

Stiftelsens tillsyn

Tillsynsmyndighet över Stiftelsens verksamhet är Länsstyrelsen i Västernorrland.

Stiftelsens insamling

Stiftelsens insamling ska ske genom kontrollgirokonto (90-konto) under överinseende av Svensk Insamlingskontroll.

Övrigt

Stiftelsen är religiöst och politiskt obunden. Stiftelsens arbete ska ske med öppen information mot allmänhet och övriga intressenter inom landsting och kommun. I övrigt gäller stiftelselagen 1994:1220.

_______________________________________________________________________________
Dessa Stadgar är antagna vid Insamlingsstiftelsens möte 2017-05-23 med full majoritet och ersätter de stadgar som antogs vid styrelsemöte 1999-11-04. De nya reviderade stadgarna kan laddas ned här.