Vår värdegrund och vision

Senast uppdaterad 2022.08.29 av Matthias Brian

Vår värdegrund, som bygger på de fyra hörnstenarna inom palliativ vård har vi med oss som ett stöd i vårt arbetssätt och våra ställningstaganden.

Konkret innebär det:

• En strävan efter fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt välbefinnande för den svårt sjuke

• Att den svårt sjuke får bästa möjliga smärt- och symtomlindring

• Att den svårt sjuke och dennes anhöriga ges stöd under sjukdomstiden och i sorgen

• Att den svårt sjuke oavsett ålder får hjälp med att leva ett så aktivt liv som möjligt ända till livets slut, väl medveten om att döden är nära

• Att de anhöriga uppmuntras att vara delaktiga i vården

Våra värdeord har vi som ett ytterligare stöd i vårt dagliga arbete på Mellannorrlands Hospice vilka är:

• Helhet

• Trygghet

• Kompetens

• Empati

Värdeorden används i vårt dagliga arbete och ska vara välkända för alla som arbetar på Mellannorrlands Hospice, de återfinns också på vår nya hemsida samt i våra två nya broschyrer där den ena är riktad till vårdpersonal och den andra till blivande gäster och deras närstående.