Ekonomin

Senast uppdaterad 2023.05.24 av Matthias Brian

Insamlingsstiftelsens ekonomi

Insamlade medel och donationer uppgick 2022 till 639 kkr. Motsvarande post har under de fyra föregående åren varierat mellan 341 – 5 453 kkr/år. Stiftelsens resultat 2022 uppgick till -803 kkr. Stiftelsens egna kapital uppgick till 11 225 kkr per 31 december 2022.

Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice grundades 1999 och har allt sedan start varit godkänd av Svensk Insamlingskontroll som 90-kontoinnehavare. Denna kvalitetsstämpel talar om att Insamlingsstiftelsen står under oberoende kontroll, att insamlingen bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att gåvor och bidrag går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk Insamlingskontroll ställer krav på att hela koncernen redovisas i det fall 90-kontoinnehavaren ingår i en koncern. Senaste årsredovisning och koncernredovisning för Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice, dvs moderorganisationen Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och dess två helägda driftbolag Mellannorrlands Hospice AB och Mellannorrlands Hospice Utbildning AB, kan laddas ned här.

Vi vill uppmärksamma på att årsredovisningen kan upplevas missvisande, då gåvor och donationer till Insamlingsstiftelsen endast utgör en mindre del av koncernens intäkter. Dessa består huvudsakligen i intäkter härrörande från dotterbolagens tjänsteavtal, dvs ersättning för avtalade och utförda vård- och utbildningstjänster. Uppdragsgivare är primärt Region Västernorrland och länets kommuner. Dessa intäkter motsvaras av driftbolagens kostnader, där personalkostnaderna är den största posten.