Ekonomin

Senast uppdaterad 2022.05.24 av Matthias Brian

Insamlingsstiftelsens ekonomi

Insamlade medel och donationer uppgick 2021 till 2 085 kkr. Motsvarande post har under de fyra föregående åren varierat mellan 341 – 5 453 kkr/år. Stiftelsens resultat 2021 uppgick till 1 569 kkr. Stiftelsens egna kapital uppgick till 12 028 kkr per 31 december 2021.

Svensk Insamlingskontroll är det organ som beviljar 90-konto och som kontrollerar att insamlade medel går till ändamålet för kontoinnehavarens verksamhet. De ställer krav på att hela koncernen redovisas i det fall 90-kontoinnehavaren ingår i en koncern. Senaste årsredovisning och koncernredovisning för Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice, dvs moderorganisationen Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice och dess två helägda driftbolag Mellannorrlands Hospice AB och Mellannorrlands Hospice Utbildning AB, kan laddas ned här.

Vi vill uppmärksamma på att årsredovisningen kan upplevas missvisande, då gåvor och donationer till Insamlingsstiftelsen endast utgör en mindre del av koncernens intäkter. Dessa består huvudsakligen i intäkter härrörande från dotterbolagens tjänsteavtal, dvs ersättning för avtalade och utförda vård- och utbildningstjänster. Uppdragsgivare är primärt Region Västernorrland och länets kommuner. Dessa intäkter motsvaras av driftbolagens kostnader, där personalkostnaderna är den största posten.