Info för remittenter

Senast uppdaterad 2022.05.27 av Matthias Brian

Här kan du också ladda ner informationsbroschyrer

Klicka här nedan för att ladda ned informationsbroschyrer med all info som du som vårdpersonal behöver veta inför remiss till Mellannorrlands Hospice

Kriterier vid anslutning till hospice:

 • Patienten har en aktiv, progredierande och långt framskriden sjukdom med begränsad prognos och där vården fokuseras på livskvaliteten. 
 • Patienten har komplexa palliativa vårdbehov. 
 • Remiss krävs som bedöms av hospicepersonal (läkare och/eller sjuksköterska).
 • Patient/anhöriga medvetna om diagnos/prognos och önskar få komma till hospice. 

Exempel på komplexa palliativa vårdbehov:

 • Svåra eller svårkontrollerbara symtom: smärtor (nociceptiva-neuropatiska-blandade), illamående, dyspné, ileus/subileus, klåda, behov av palliativ sedering etc. 
 • Svåra eller svårkontrollerbara psykosociala och existentiella problem: oro, ångest, terminal agitation/konfusion/delirium, existentiella frågor kring döden, andliga problem, relationsproblem, ensamhet etc.
 • Ej lämpligt med vård på sjukhus, i hemmet eller på särskilt boende. 

Exempel på diagnoser:

 • Olika cancersjukdomar.
 • Icke maligna kroniska sjukdomar som är långt framskridna och progredierande, som exempelvis KOL, hjärtsvikt, stroke, ALS, och andra neurologiska sjukdomar.

Önskemål på uppgifter i remissen:

 • Personuppgifter och uppgifter om närmast anhöriga.
 • Diagnos och information om sjukdomsförloppet.
 • Beslut om palliativ vård:
  • Brytpunktssamtalet genomfört och vad som bestämdes. 
  • Patientens/närståendes inställning och önskemål om vård på hospice.
  • Förväntad livslängd (dagar, veckor, månader…).
 • Komplexa palliativa vårdbehov som motiverar vård på hospice.
 • Var finns patienten nu?

Ur vårdavtalet:

 • Inskrivning på hospice skall ske efter samtycke av den enskilde vårdtagaren och godkännande från patientens hemkommun. Vid vård av utomlänspatienter krävs betalningsförbindelse från hemkommun/region.  
 • Parternas gemensamma målsättning är att samtliga vårdplatser är belagda.
 • Kommunen garanterar att prövning av inlämnad ansökan om vård på hospice behandlas skyndsamt.