Kvalitetsresultat & statistik

Senast uppdaterad 2022.05.17 av Matthias Brian

Förklaring: Socialstyrelsen har satt upp några kvalitetsindikatorer för en god palliativ vård i livets slutskede. Dessa indikatorer kan registreras i det Svenska Palliativa Kvalitetsregistret https://palliativregistret.se På Mellannorrlands Hospice registreras alla dödsfall och diagrammet ovan visar våra resultat för år 2021. Själva indikatorer är skrivna på utkanten som markerar 100% uppfyllelse av respektive indikator. De röda markeringarna anger målvärdet som Socialstyrelsen anger, och de gröna värden visar våra resultat. Vi uppfyller alltså nästan alla målvärden, och använder registret för att kontinuerligt kontrollera våra resultat och arbetar med förbättring där vi ser att det finns förbättringspotential.
Dok.= dokumenterat
Ord: = ordination av läkare
Inj. = injektion

Utöver detta nationella kvalitetsregister använder vi oss också av en rad andra kvalitetsinstrument som IPOS (Integrated Palliative Outcome Scale), Abbey Pain Scale, ESAS (Edmonton Symtom Assesment Instrument), ROAG mm

statistik hospice tom 2021